آیا میدانستید : آیا میدانید که عمر مفید کسب وکارها در ایران 3 سال و در پاکستان و ترکیه 32 و 38 سال است.

محسن دمیرچی
ارسال پیام
1
آموزشی پروفایل
1