آیا میدانستید : آیا می دانید که راسته بازار برای سال 1399 بودجه ای معادل 9 میلیارد تومان برای طرح های اشتغالزا تخصیص می دهد؟

دسته بندی بر اساس تگ �������� ���������� ��������

1 »